A regular tech blogger who have passions for cats. I will not put my trust on anybody who hated them, doesn't matter if they are my friends or family. I have a dream where I am the owner of a Cat Cafe. Help me achieve it by hiring me as your reviewer. For any review inquiries, you can contact me at [email protected]

Perpustakaan sering menjadi tempat ‘persinggahan’ bagi pencari buku-buku mahupun kitab-kitab untuk kegunaan atau bacaan harian. Bagi penggemar atau pencari kitab-kitab Hadith, anda tidak perlu bersusah-payah membuat carian yang meletihkan dan membuat pula pinjaman untuk kitab-kitab tersebut.

Maktabah Syamilah/Shamilah ialah jawapan tepat kepada kegusaran anda. Perisian ini adalah yang terhebat dalam kelasnya, super lengkap, dan didatangkan dengan pelbagai fungsi. Bersaiz 1.95GB sebelum ekstrak, dan lebih kurang 8GB selepas ekstrak menjadikan ia satu kemestian dalam cakera keras anda. Ia tidak perlukan kepada pemasangan, kerana ia adalah versi mudah alih (portable).

Perisian ini memuatkan berbagai kitab dalam berbagai bidang, antaranya:

1. Di bidang tafsir (52 kitab) meliputi:

Tafsir Thabari,
Ibnu Katsir,
Al-Baghawi,
Al-Alusi,
Al-Bahr,
Fathul Qadir,
Ad-Durrul Mantsur,
Jalalain,
Al-Khazin,
Az-Zamakhsyari,
Ibnu Abdis Salam,
Sayyid Thanthawi,
Adh-Dhilal,
Al-Qusyairi, dan lain-lain.

2. Dalam bidang Ulumul Qur’an (43 kitab), meliputi:

I’rabul Qur’an,
Asbabu Nuzulil Qur’an,
Al-Itqan,
Misykatul anwar,
Fadlailul Qur’an,
Majazul Qur’an,
Lubabun Nuzul,
At-Tibyan,
Asbabun Nuzul,
Ahkamul Qur’an lisy Sayfi’iy,
Ahkamul Qur’an li Ibni Arabiy, dan lain-lain.

3. Dalam bidang Fiqih, kitab di lingkungan 4 madzhab diletakkan secara terpisah. Untuk Madzhab Imam Syafi’e, 19 kitab yang tersedia adalah:

Al-Umm,
I’anatuh Thalibin,
Fathul Wahhab,
Fathul Mu’in,
Asnal Mathalib,
Al-Majmu’,
Raudlatuth Thalibin,
Hasyiah Qalyubi wa Umairah,
Mughnil Muhtaj,
Nihayatul Muhtaj,
Hasyiah Bujairimi alal Khatib,
Hasyiah Bujairimi alal Minhaj, dan lain-lain.

4. Dalam madzhab Imam Maliki (14 kitab),:

Asy-Syarhul Kabir,
Bidayatul Mujtahid,
Mukhtashar Khalil,
At-Taju wal Iklil,
Mawahibul Jalil,
Hasyiyah Ad-Dasuqi alasy Syarhil Kabir, dan lain-lain.

5. Dalam Madzhab Imam Hanafi terdapat 17 kitab, dan Madzhab Imam Maliki terdapat 14 kitab.

6. Dalam bidang Tasawuf, / Akhlak terdapat:

Ihya Ulumiddin,
Riyadlush Shalihin,
Al-Kabair,
Al-Futuhatul Makiyyah,
Qutul Qulub,
Al-Risalatul Qusyairiyyah,
Al-Adzkar, dan lain-lain.

7. Klasifikasi umum memuatkan kitab:

Tafsirul Ahlam,
Ta’tirul Anam fi Tafsiril Ahlam,
Mausu’ah Tafsiril Ahlam,
Mafahimul Islamiyyah,
Al-Jam’iyyatul Khairiyyah li Tahfidhil Qur’anil Karim,
Jam’ul Qur’anil Karim fi ‘Ahdi Khulafair Rasyidin, dan lain-lain.

Muat turun di sini : Maktabah Syamilah 3.36 (Terdapat lebih dari 5300 kitab di dalamnya)